Kiểm soát áp suất chính xác và chính xác

Hoạt động cơ học không yêu cầu nguồn điện bên ngoài riêng biệt

Mở nhanh để bảo vệ đường ống và

tắt nhẹ nhàng để ngăn chặn đột biến

Chức năng ngăn chặn dòng chảy ngược bằng áp suất ngược