Kiểm soát áp suất chính xác và chính xác

Cấu trúc dạng màng ngăn để kiểm soát áp suất nhạy

Điều chỉnh dễ dàng và bảo trì dễ dàng

Chức năng ngăn chặn áp suất ngược