Kiểm soát áp suất chính xác và chính xác

Hoạt động cơ học không yêu cầu nguồn điện bên ngoài riêng biệt

Mở nhanh để bảo vệ đường ống

và tắt nhẹ nhàng để ngăn chặn sự đột biến