Kiểm soát áp suất chính xác và chính xác

Cấu trúc dạng màng ngăn để kiểm soát áp suất nhạy

Điều chỉnh dễ dàng và bảo trì dễ dàng