Kiểm soát áp suất chính xác và chính xác

Mở nhanh để bảo vệ hệ thống đường ống

Ngắt chậm để ngăn chặn đột biến

Chức năng dự báo sốc nước và giảm áp suất cao