Phản ứng chính xác với những thay đổi áp suất nhỏ

Hoạt động hoàn toàn tự động cơ học mà không cần cung cấp điện

Đóng mở đáng tin cậy, kiểm soát dòng chảy ổn định

Điều chỉnh dễ dàng và bảo trì dễ dàng