Kiểm soát áp suất chính xác và chính xác

Hai chức năng điều chỉnh áp suất

Điều chỉnh dễ dàng và bảo trì đơn giản Chi phí bảo trì thấp

Hoạt động bằng nguồn điện bên ngoài