Kiểm soát áp suất chính xác và chính xác

Phạm vi điều chỉnh rộng

Phản ứng nhanh của điều khiển điện từ

Dễ dàng cài đặt và bảo trì