Kiểm soát áp suất chính xác và chính xác

Hai chức năng điều chỉnh áp suất

Điều chỉnh dễ dàng và bảo trì dễ dàng

Dễ dàng lập trình

bộ điều khiển với pin tích hợp