Hành động trực tiếp

Phản ứng nhạy bén với những thay đổi áp suất nhỏ

Kiểm soát áp suất chính xác

Điều chỉnh áp suất dễ dàng

Danh mục: ,