Hoạt động ổn định và cấu trúc mạnh mẽ

Sử dụng các công tắc hành trình đã được phê duyệt (cấu trúc chống thấm và chống cháy nổ là tùy chọn)

Điều chỉnh dễ dàng

Danh mục: