Các điều chỉnh dễ đọc, dễ đọc trong nháy mắt Dễ bảo trì

Tỷ lệ hiển thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm

Medium button

 

Danh mục: