Hành động trực tiếp

tốc độ phản ứng nhanh

Kiểm soát áp suất chính xác

Điều chỉnh áp suất dễ dàng

Danh mục: ,